Dedykowane szkolenia dla firm i instytucji z pisania tekstów i poprawności językowej.

Firmom i instytucjom oferujemy szkolenia z pisania tekstów użytkowych, tworzenia pism urzędowych, korespondencji służbowej, e-maili, poprawności w komunikacji i kultury języka. Tworzymy też szkolenia dedykowane z zakresu pisania tekstów, komunikacji, kultury języka i poprawności jzykowej w zależności od potrzeb klienta.

Przykładowe oferty szkoleń zamkniętych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • zapoznanie uczestników zarówno z teorią, jak i z praktyką tworzenia korespondencji służbowej (elektronicznej i tradycyjnej, notatek służbowych)
 • wykształcenie umiejętności sprawnego i poprawnego formułowania treści, zapoznanie z zasadami grzeczności w komunikacji językowej

W szkoleniu powinni wziąć udział: pracownicy administracyjni oraz te osoby, których częścią pracy jest utrzymywanie korespondencji służbowej.

Ogólna tematyka:

 • rodzaje listów służbowych ze względu na cele korespondencji, jak: oferta handlowa, reklamacja, prośba, odmowa, gratulacje, memo writing
 • różnice między listem a e-mailem oraz zasady ich tworzenia
 • układ stałych elementów korespondencji (w tym zasady tytułowania i stosowane zwroty grzecznościowe)
 • typografia tekstu (rodzaj czcionki, stosowanie wyróżnień)
 • styl formalnych i nieformalnych listów służbowych
 • najczęściej popełniane błędy językowe
 • etykieta korespondencji służbowej

Informacje organizacyjne:

 • czas trwania: 1 dzień (7 h szkoleniowych)
 • na życzenie klienta dostosowujemy program szkolenia do indywidualnych potrzeb odbiorców
 • zapewniamy atrakcyjne materiały szkoleniowe

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być wykorzystywany kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia wybranych tekstów użytkowych oraz wykształcenie umiejętności ich sprawnego, poprawnego i skutecznego pisania.

W szkoleniu powinni wziąć udział: wszyscy ci, którzy w swojej pracy muszą w sposób profesjonalny tworzyć teksty użytkowe.

Ogólna tematyka:

 • rodzaje tekstów użytkowych
 • zasady pisania i redagowania tekstów
 • opracowanie edytorsko-typograficzne
 • styl, grzeczność i elegancja w tekstach użytkowych (ćwiczenia stylistyczne)
 • praktyczne ćwiczenia w tworzeniu wybranych urzędowych tekstów użytkowych (np.: podanie, wniosek, reklamacja, skarga, zażalenie, upoważnienie, zaświadczenie, pisma służbowe: notatka służbowa, protokół, sprawozdanie)
 • praktyczne ćwiczenia w tworzeniu tekstów użytkowych przestrzeni elektronicznej (e-mail, post internetowy, SMS), netykieta
 • praktyczne ćwiczenia w tworzeniu wybranych tekstów okolicznościowych (np.: życzenia, gratulacje, podziękowania, zaproszenia, pozdrowienia, ogłoszenia, listy)
 • zasady tworzenia wybranych tekstów użytkowych związanych ze staraniem się o pracę (np.: podanie o pracę, CV, list motywacyjny, życiorys, referencje, opinia)
 • ostatni retusz, czyli korekta

Informacje organizacyjne:

 • czas trwania: 1 dzień (7 h szkoleniowych),
 • na życzenie klienta dostosowujemy program szkolenia do indywidualnych potrzeb odbiorców,
 • zapewniamy atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być wykorzystywany, kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: wykształcenie umiejętności poprawnego budowania skutecznych oraz atrakcyjnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

W szkoleniu powinni wziąć udział:

 • pracownicy PR
 • osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z klientem
 • pracownicy BOK i sekretariatów
 • pracownicy działów HR
 • wszycy, którym zależy na budowaniu wizerunku (własnego, firmy, instytucji) poprzez dbałość o poprawność, stosowność, skuteczność i atrakcyjność wypowiedzi ustnych i pisemnych

Ogólna tematyka:

 • grzeczność językowa i korzyści posługiwania się poprawną polszczyzną
 • poprawna wymowa; zasady odmiany nazwisk i nazw miejscowych, kłopotliwych rzeczowników oraz prawidła użycia właściwych form czasowników, przymiotników, zaimków i liczebników; omówienie najczęstszych błędów składniowych, frazeologicznych, językowych
 • ćwiczenia stylistyczne; elementy ortografii i interpunkcji
 • zapis dat, czasu dnia, skrótów, cytatów, wyliczeń oraz wyrażeń liczbowych
 • zasady grzeczności w komunikacji językowej

Informacje organizacyjne:

 • czas trwania: 1 dzień (7 h szkoleniowych)
 • na życzenie klienta dostosowujemy program szkolenia do indywidualnych potrzeb odbiorców
 • zapewniamy atrakcyjne materiały szkoleniowe

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być wykorzystywany, kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody właściciela serwisu.